วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายภูมิภัส มัลเชษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี