“มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”