คุณกำลังมองหาอะไร?


๑. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และที่เกี่ยวข้อง

๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

       ๓. บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม