๑. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และที่เกี่ยวข้อง

๒. ส่งเสริม พัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       ๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม