การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม

1.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

3.

แผนการป้องกันการทุจริต

4.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5.

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม