ประกาศรับฟังความคิดเห็น/สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น